Feb. 10, 2016

Preiserhöhung Handy

link

vun der Kostenfalle wird man frei, bloss Handy wegwerfen